1- احراز هویت کسبی
2- جواز کسب معتبر
3- ضمانت مناسب جهت خرید اعتباری