بازار بزرگ صنعت روشنایی کشور،بزرگترین مجموعه ارائه محصولات تخصصی با هدف حمایت از تولید کنندگان فعال ایرانیتولید محصولات ایرانی
کیفیت و استاندارد جهانی

برای جهانی شدن به خانواده تولیدکنندگان

تجهیزات روشنایی ایران بپیوندید.